ບຸກຄະລາກອນຂອງ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

1. ຄະນະພະແນກ

1  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ອິນສະຫວັນ ພົມປັນຍາ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ 
ເບີໂທລະສັບ 02059793949, 020 23095444
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ມະນີໄລ ສິດທິໄຊ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ 020 2258 8944, 020 55979289
RTX Accounts Manilay
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ບຸນດ່ວນ ໄຊດວງຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ 020 22365114
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  

2. ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

4  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຽງປະດິດ ດາໜູພັນ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55896617
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  
5  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຄຳພັນ ສຸວັນນາລີ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2820 9256
RTX Accounts Khamphan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຸດທະຈອນ ປີນທິບ
ຕໍາແໜ່ງ (ໄປຄົ້ນຄົວາ ປ ອ ຢູ່ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ  )
ເບີໂທລະສັບ 020 2236 9000
RTX Accounts Phoutthajonh
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ວັນສົງການ ມາສຸວັນ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 5578 9333
RTX Accounts Vansongkan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ບົວລີ ສິດທິໂວຫານ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 91112546, 030 5016171
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ວຽງສະຫວາດ ສິມມາ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 58584441
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ຂະແໜງແຜນການ - ການເງີນ

10  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ດວງໄພວອນ ສີບຸບຜາ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ(ແຜນການ - ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2375 5191
RTX Accounts Duangphaivone
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ມິດສົງການ ໄຊດວງຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ແຜນການ )
ເບີໂທລະສັບ 020 22367 949
RTX Accounts Mithsongkan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຈັນທະລັງສີ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 28670 022
RTX Accounts Latdavanh
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ສິງດົງ ລີນທະວົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2993 1447
RTX Accounts Singdong
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພູທອນ ວິໄລຫົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ແຜນການ )
ເບີໂທລະສັບ 020 52332225
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ຂະແໜງ ໄປສະນີ

15  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ຈັນທາ ພົມມະນີວັນ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55979778, 02099888855
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  
16  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ອານຸພົງ ຈັນທະສັກ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 97715912
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ສຸນິດາ ສົມສີ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2298 8826, 020 29092007
RTX Accounts Sounida
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຈັນທີ ສົມພູວິເສດ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55755661
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  

5. ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

19  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຸດທະລາ ພັນກ້າ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ( ດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2208 8780
RTX Accounts Phoutthala 
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະໜາ ປານສະຫວັດ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 020 56312364, 030 5327861
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ໄກເພັດ ສີບຸດຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2327 4441
RTX Accounts Kaiphet 
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
   
   
   

 6. ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

22  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຊາຍ ລາໄພບູນ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2213 2022
RTX Accounts Xay_LPB
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23   http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ໜໍ່ແກ້ວ ທິແກ້ວ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ອິນເຕີເນັດ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55598759
RTX Accounts Nokeo
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ດວງພະໄທ ຈິນດາວົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 20 28102228
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login Form