ບຸກຄະລາກອນຂອງ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ

ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

1. ຄະນະພະແນກ

1  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ອິນສະຫວັນ ພົມປັນຍາ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ 
ເບີໂທລະສັບ 02059793949, 020 23095444
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ມະນີໄລ ສິດທິໄຊ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ 020 2258 8944, 020 55979289
RTX Accounts Manilay
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ບຸນດ່ວນ ໄຊດວງຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ
ເບີໂທລະສັບ 020 22365114
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  

2. ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

4  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຽງປະດິດ ດາໜູພັນ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55896617
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  
5  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຄຳພັນ ສຸວັນນາລີ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2820 9256
RTX Accounts Khamphan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຸດທະຈອນ ປີນທິບ
ຕໍາແໜ່ງ (ໄປຄົ້ນຄົວາ ປ ອ ຢູ່ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ  )
ເບີໂທລະສັບ 020 2236 9000
RTX Accounts Phoutthajonh
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ວັນສົງການ ມາສຸວັນ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 5578 9333
RTX Accounts Vansongkan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ບົວລີ ສິດທິໂວຫານ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 91112546, 030 5016171
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ວຽງສະຫວາດ ສິມມາ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ )
ເບີໂທລະສັບ 020 58584441
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ຂະແໜງແຜນການ - ການເງີນ

10  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ດວງໄພວອນ ສີບຸບຜາ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ(ແຜນການ - ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2375 5191
RTX Accounts Duangphaivone
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ມິດສົງການ ໄຊດວງຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ແຜນການ )
ເບີໂທລະສັບ 020 22367 949
RTX Accounts Mithsongkan
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ລັດດາວັນ ຈັນທະລັງສີ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 28670 022
RTX Accounts Latdavanh
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ສິງດົງ ລີນທະວົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ການເງີນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2993 1447
RTX Accounts Singdong
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພູທອນ ວິໄລຫົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ແຜນການ )
ເບີໂທລະສັບ 020 52332225
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ຂະແໜງ ໄປສະນີ

15  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ຈັນທາ ພົມມະນີວັນ
ຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55979778, 02099888855
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  
16  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ອານຸພົງ ຈັນທະສັກ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 97715912
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ສຸນິດາ ສົມສີ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2298 8826, 020 29092007
RTX Accounts Sounida
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຈັນທີ ສົມພູວິເສດ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ(ໄປສະນີ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55755661
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail  

5. ຂະແໜງດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

19  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພຸດທະລາ ພັນກ້າ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ( ດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2208 8780
RTX Accounts Phoutthala 
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະໜາ ປານສະຫວັດ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 020 56312364, 030 5327861
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ໄກເພັດ ສີບຸດຕາ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 020 2327 4441
RTX Accounts Kaiphet 
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
   
   
   

 6. ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

22  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ຊາຍ ລາໄພບູນ
ຕໍາແໜ່ງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ(ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ)
ເບີໂທລະສັບ 020 2213 2022
RTX Accounts Xay_LPB
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23   http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ໜໍ່ແກ້ວ ທິແກ້ວ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ອິນເຕີເນັດ )
ເບີໂທລະສັບ 020 55598759
RTX Accounts Nokeo
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24  http://www.dpt-xay.gov.la/images/ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນ. ດວງພະໄທ ຈິນດາວົງ
ຕໍາແໜ່ງ ວິຊາການ( ໂທລະຄົມ )
ເບີໂທລະສັບ 20 28102228
RTX Accounts  
ອີເມວ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

0040208
ມຶ້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈໍານວນເຂົ້າຊົມທັງໝົດ
56
151
988
37994
413
4839
40208
Your IP: 18.232.51.69
Server Time: 2020-04-03 01:50:56