ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

       ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Division of Posts and Telecommunications ” ສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກກັນນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ພະແນກ ປທສ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານທ້ອງຖິ່ນ.

ໜ້າທີ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,  ທິດທາງແຜນຍຸທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ.

 2. ຂື້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ ,ກາງ ແລະໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອສະເໜີກະ ຊວງອະນຸມັດ.

 3. ເກັບກໍາສະຖິຕິດ້ານດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 4. ອອກອະນຸຍາດ ,ຕໍ່ອາຍຸ,ໂຈະ,ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດດໍາ ເນີນ ທຸລະກິດທີ່ແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ ຮັປຜິດຊອບ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸການນຳໃຊ້ຄຶ້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸລະບົບໂຟນີ ທີ່ກະຊວງໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.

 5. ຄຸ້ມຄອງ , ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 6. ເກັບຄ່າທໍຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

 7. ໃຫ້ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ, ຈັດສັນ, ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງໂຄງລ່າງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 8. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້  ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ປະຈຳເມືອງ.

 9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປົກກະຕິ.

 10. ຂື້ນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

 

ຂອບເຂດສິດ

 1.  ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 2. ສະເໜີປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານທີ່ ຂື້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງ ພະແນກໃນເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ.

 3. ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກອື່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະການສື່ສານຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ.

 4. ອອກແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບ.

 5. ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ.

 6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງີນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂື້ນກັບຕົນ.

 7. ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ ແລະ ງົບປະມານຕາມການອະນຸມັດ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

 8. ຈັດສັນ ແລະ ອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ວາງເຄືອຂ່າຍໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃນ ແຂວງ/ນະຄອນ ຫຼວງ.

 9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

 10. ອອກໃບອະນຸຍາດ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍອຸປະກອນໂທລະຄົມ, ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວ ສານ(ໄອທີ), ອິນເຕີເນັດກາເຟ, ສ້ອມແປງ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ອື່ນໆຕາມການກຳນົດຂອງກະຊວງ.

 11. ຮຽກປະຊຸມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

 12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ ແລະ ຮ້ອງຟ້ອງ.

 13. ເຂົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ດ້ານວິຊາການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ.

 14. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

0040189
ມຶ້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈໍານວນເຂົ້າຊົມທັງໝົດ
37
151
969
37994
394
4839
40189
Your IP: 18.232.51.69
Server Time: 2020-04-03 01:11:17