ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

         ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອນມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ 2 ວຽກງານຄື:

-       ວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ. (E-GOV)

-       ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ( ICT )

v  ວຽກງານບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

     1.    ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ນໍາພາບັນດາຫ້ອງການລັດຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດ

     ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

2.    ຊ່ວຍແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

3.    ປະສານກັບສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ດັດແປງ ແລະ ດໍາເນີນການເຊື່ອມໂຍງບັນດາໂປຣແກຼມ ຂອງຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ເຂົ້າກັບລະບົບການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຮນິກ.

4.    ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບພະນັກງານລັດຂະແໜງການຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງດ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

5.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

6.    ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິການພັດທະນາ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

v  ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວ ( ໄອຊີທີ ).

1.   ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຂອງພະແນກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃນລະແໜງຂອງຕົນໂດຍສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

2.   ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ສືບຕໍ່, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ປທສ ແຕ່ລະໄລຍະ.

3.   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັງຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.

4.   ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ.

5.   ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ສັງຄົມ ປະດິດສ້າງການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

6.   ເກັບກຳສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ທາງດ້ານ ໄອຊີທີ.

7.   ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

8.   ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພະແນກ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

0040191
ມຶ້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈໍານວນເຂົ້າຊົມທັງໝົດ
39
151
971
37994
396
4839
40191
Your IP: 18.232.51.69
Server Time: 2020-04-03 01:13:45